Vizuální kontrola

Školení pracovníků NDT - VT dle ISO 17637

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování. Jednou z možností přípravy pracovníků pro nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů je školení pracovníků nezávislou organizací. Naše společnost provádí školení a zkoušky pracovníků vizuální kontroly svarů ve výrobě. Jedná se o školení a zkoušení podle norem nezabývajících se certifikací personálu, ale obecně zkoušením NDT a neobsahujících tedy certifikační schéma. Vyškolený pracovník po absolvování teoretické a praktické zkoušky získá Certifikát konrtolora svarů , Level - I, dle EN ISO 17637.

vzor VT Osvědčení

I.    ČSN EN ISO 17637 v kapitole 3 „Kvalifikace personálu“ 

požaduje toto: „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál". Je tedy zřejmé, že i pro ISO 3834-2 a ISO 3834-3 musí vizuální kontrolu provádět kvalifikovaný a způsobilý personál.

II.    ČSN EN ISO 3834-2,3,4 „Požadavky na jakost při svařování“

definují v článku 8.2 následující požadavek: „Personál nedestruktivního zkoušení musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, může být způsobilost kontrolora VT ověřena výrobcem, nebo vyškolením pracovníků nezávislou organizací.

III.    ČSN EN 1090-2 a 3 „Provádění ocelových a Al konstrukcí“ 

se v kapitole 7 „Svařování“ odvolává na ISO 3834-2 tak, že nařizuje plnění požadavků ISO 3834 podle příslušné třídy provedení ocelové konstrukce a to následovně:

Pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí musí být kontrolní personál pro NDT kvalifikovaný podle ISO 9712 ve stupni 2 s výjimkou vizuální kontroly. Pro vizuální kontrolu je vyžadován:

  • kvalifikovaný a způsobilý personál (viz část I.) - třída provedení EXC2 až EXC4 
  • personál ověřený výrobcem (viz část II.) - třída provedení EXC1 

Provádíme školení pracovníků – VT

Postup a podmínky:

Školení a zkoušky personálu vizuální kontroly ve svařování provádíme podle normy ČSN EN ISO 17637, EN ISO 5817, atd.

  • Personál kontroly a zkoušení ve svařování musí mít specifické znalosti týkajících se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení.
  • Doba školení pracovníků VT je 8 hodin se závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou.
  • Zraková způsobilost pracovníků VT – ostrost vidění na blízko, rozlišování barev je v kompetenci žadatele.
  • Po úspěšném složení zkoušky je pracovníkovi vystaven certifikát pracovníka VT dle normy EN ISO 17637.

Jednou z podmínek je zraková způsobilost kontrolorů VT. Ověření zrakové způsobilosti podle ISO 9712 vyžaduje:

  1. ostrost vidění nablízko musí umožňovat minimálně čtení Jaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí;
  2. schopnost vidění barev musí být dostatečná k tomu, aby uchazeč mohl rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.
  3. Testy ostrosti vidění nablízko prováděny jedenkrát ročně a musí být ověřeny zaměstnavatelem.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 1

Osoba certifikovaná ve stupni 1 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod podle písemných instrukcí a pod dohledem pracovníka certifikovaného min. ve stupni 2. V rozsahu odborné způsobilosti definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 1 pověřen zaměstnavatelem v souladu s NDT instrukcemi k provádění Vt a zaznamenávání jejich výsledků. Pracovník nesmí být odpovědný za výběr zkušební metody nebo techniky, ani za interpretaci výsledků zkoušky.

Platnost certifikátu:

Doba platnosti certifikátu je pět let. Platnost certifikátu se prodlužuje praktickou zkouškou a testem na období dalších pěti let.

 

Kontakt

Vaněk Welding s.r.o. Svrčovec 85
339 01 Klatovy
Czech republic
Jednatel
732 515 185
Asistentka jednatele
704 143 103
Administrativa
777 705 699

Účetnictví a mzdy
704 143 103
michalv82@seznam.cz